Vấn tâm

問心

A: To ask oneself.

P: Se demander.

Vấn: Hỏi, hỏi thăm. Tâm: lòng.

Vấn tâm là hỏi lòng mình, hỏi lương tâm mình.

Ý nói: Phải tự xét mình.