Vi hiến

違憲

A: Anti-constitutional.

P: Anticonstitutionnel.

Vi: Làm trái, lìa ra, lánh. Hiến: hiến pháp.

Vi hiến là trái với hiến pháp, phạm vào hiến pháp.