Viên mãn

圓滿

A: Perfect.

P: Parfait.

Viên: Tròn, đầy đủ. Mãn: đầy.

Viên mãn là tròn đầy, trọn vẹn, thành tựu.

Tu hành viên mãn: tu hành có chứng ngộ, đạt được kết quả hoàn toàn.