Viên thông

圓通

A: Perfect.

P: Parfait.

Viên: Tròn, đầy đủ. Thông: thông suốt, không bị cản trở.

Viên thông là trạng thái thông suốt, hoàn toàn tự tại của người đắc đạo, không còn vướng mắc điều gì.

Viên thông đồng nghĩa: Viên dung.

"Cái lý chứng được cảnh diệu trí, cái tự tánh biến khắp các nơi, ấy là viên. Chỗ tác dụng vi diệu không bị ngăn ngại, ấy là thông. Như Đức Quan Âm Bồ Tát được gọi là Viên Thông Đại Sĩ.

Trong bài Nguyện Chuông, có mấy câu kệ nầy:

Nguyện thử chung thinh siêu pháp giái,
Thiết vi u ám tất giai văn.
Văn trần thanh tịnh chứng viên thông,
Nhứt thiết chúng sanh thành Chánh giác.

Nghĩa là:

Nguyện cho tiếng chuông nầy vượt qua các cõi pháp giái,
Cho đến nơi u ám là cõi Địa ngục sắt ắt cũng được nghe.
Nghe được thì thanh tịnh chứng được cảnh trí viên thông,
Tất cả chúng sanh đều thành Phật."

(Trích trong PHiệp Thiên Đài của Đoàn Trung Còn).