Vĩnh hằng

永恆

A: The eternity.

P: L"éternité.

Vĩnh: Lâu dài, mãi mãi. Hằng: luôn luôn.

Vĩnh hằng là tồn tại mãi mãi, không bao giờ hư hoại.

Cõi Vĩnh hằng: Cõi thiêng liêng Hằng sống.