Võ liệt văn mô
ID021310 - Tự Điển : Võ liệt văn mô 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần V
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Võ liệt văn mô

武烈文謨

Võ: Dùng sức mạnh, trái với Văn. Liệt: công nghiệp. Mô: kế hoạch, mưu mô. Vũ liệt: công nghiệp của các quan võ. Văn mô: mưu kế của các quan văn.

Vũ liệt văn mô là công của quan võ, mưu của quan văn.