Vô dư

無餘

A: Complete.

P: Complet.

Vô: Không, trống không, không có gì. Dư: thừa ra.

Vô dư là không thừa ra chút nào cả, nghĩa là đầy đủ, hoàn toàn.