Vô niệm - Hữu niệm
ID021375 - Tự Điển : Vô niệm - Hữu niệm 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần V
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Vô niệm - Hữu niệm

無念 - 有念

Vô: Không, trống không, không có gì. Hữu: có. Niệm: tưởng nghĩ.

Vô niệm là không có lòng tưởng nghĩ tới.

Hữu niệm là có lòng tưởng nghĩ tới.

Vô niệm cũng có nghĩa là không còn vọng niệm, tâm hoàn toàn vắng lặng, không không.

Di Lạc Chơn Kinh: Nhược nhơn hữu niệm, nhược nhơn vô niệm,....