Xác Chí linh

殼至靈

Xác: Thân thể, thây người chết. Chí: rất. Linh: thiêng liêng. Chí linh: rất thiêng liêng, chỉ Đức Chí Tôn.

Đức Chí Tôn lập Đạo Cao Đài với hình thể gồm 3 đài:

. Bát Quái Đài được so sánh với linh hồn của Đạo.
· Hiệp Thiên Đài được so sánh với chơn thần của Đạo.
· Cửu Trùng Đài được so sánh với thể xác của Đạo.

Các Chức sắc Cửu Trùng Đài được gọi là Thánh thể của Đức Chí Tôn, nghĩa là xác Thánh của Đức Chí Tôn.

Do đó, Xác Chí linh là thể xác của Đức Chí Tôn, là Thánh thể của Đức Chí Tôn, tức là các Chức sắc Cửu Trùng Đài.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Mầng xác Chí linh thêm mãnh lực.