Xe Tiên

A: Carriage of immortals.

P: La voiture des immortels.

Xe Tiên là chiếc xe huyền diệu của các vị Tiên, để đưa các vị Tiên đi đó đi đây.

Xe Tiên đồng nghĩa với: Xe Như ý, Pháp xa.

Niệm Hương:
Xin Thần Thánh ruổi dong cỡi hạc,
Xuống phàm trần vội gác xe Tiên.