Xe trâu

A: The buffalo-draw carriage.

P: La charette à buffle.

Xe trâu là chiếc xe do con trâu kéo đi.

Đây là chiếc xe trắng của Đức Thái Thượng Lão Quân, dùng con trâu xanh có một sừng gọi là Thanh ngưu kéo xe cho Ngài đi, người đánh xe là Từ Giáp, đệ tử của Ngài.

Kinh Khi Về:
Dẩy xe trâu Côn Lôn trổi bánh,
Lý Lão Quân mong lánh phong trần.