Xích thiên

赤天

A: The red Heaven.

P: Le Ciel rouge.

Xích: Màu đỏ, hết sạch, trống không. Thiên: từng trời.

Xích thiên là từng trời mà trên đó ánh sáng đều màu đỏ.

Đây là từng trời thứ 5 trong Cửu Trùng Thiên.

Kinh Ðệ Ngũ cửu:
Ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ,
Cõi Xích thiên vội mở ải quan.