Xu phụ

趨附

A: To side for profit.

P: S"attacher au profit.

Xu: Hướng về, đi nhanh tới, hùa vào. Phụ: dựa vào.

Xu phụ là hùa theo để cầu lợi.

Xu phụ là tội thứ 9 trong Thập Hình của Đức Lý Giáo Tông. Người nào phạm tội nầy, phải ăn năn sám hối, thọ tội cùng chúng sanh.