Xuân Thu - Chiến quốc
ID021494 - Tự Điển : Xuân Thu - Chiến quốc 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần X
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Xuân Thu - Chiến quốc

春秋 - 戰國

Đời nhà Châu (Chu) chia làm hai thời kỳ:

1. Thời kỳ thứ nhứt, đóng đô ở đất Phong ở Thiểm Tây, nên gọi là thời Tây Châu (1134-770 trước Tân Luật).

2. Thời kỳ thứ nhì, vua Châu Bình Vương bị Khuyển Nhung uy hiếp nên dời đô về Lạc Dương (Hà Nam) ở về phía Đông, nên gọi là Đông Châu (770-221 trước Tân Luật).

Trong thời Đông Châu, các sử gia lại phân 2 giai đoạn:

· Thời Xuân Thu (722-480 trước Tân Luật) tức là từ năm thứ 49 đời vua Châu Bình Vương đến năm thứ 41 đời vua Châu Kinh Vương, tổng cộng 242 năm.

· Thời Chiến Quốc (479-221 trước Tân Luật) tức là từ đời vua Châu Nguyên Vương đến đời vua Châu Nãn Vương, tổng cộng 258 năm.

Sau thời Chiến Quốc, Tần Thủy Hoàng gồm thâu 6 nước, thống nhứt nước Tàu, mở ra nhà Tần.

Sự phân chia ra hai thời kỳ: Xuân Thu và Chiến Quốc là dựa trên hai bộ sử biên niên:

· Một của Đức Khổng Tử gọi là kinh Xuân Thu;

· Một của ông Lưu Hướng gọi là Chiến Quốc sách.

Kinh Xuân Thu: (Xem chi tiết nơi chữ: Không Tử tác Xuân Thu, vần Kh).

Chiến Quốc Sách: Sách nầy do Lưu Hướng thu thập các sách đời trước, sắp đặt lại cho đúng theo thời gian liên tục. Ông nghĩ rằng, sách nầy chép lại các mưu lược của các du sĩ thời Chiến Quốc nên đặt tên là Chiến Quốc Sách.

Chiến Quốc Sách chép việc của 11 nước: Châu, Trần, Tề, Sở, Triệu, Ngụy, Hàn, Yên, Tống, Vệ, Trung Sơn, từ năm 453 đời vua Châu Định Vương tới năm 221 trước Tân Luật, là năm thứ 16 đời Tần Thủy Hoàng, tức là năm mà Tần Thủy Hoàng diệt nước Tề, dẹp xong 6 nước, thống nhứt nước Tàu.

Trong thời Xuân Thu và Chiến Quốc, có rất nhiều triết gia ra đời, mỗi người đều có viết sách để trình bày học thuyết của mình, với mục đích sửa đổi chế độ cai trị, mong đem lại hạnh phúc và no ấm cho dân chúng. Số triết gia ấy rất đông và có những tư tưởng rất đặc sắc, số sách viết ra cũng nhiều, nên gọi chung là: Bách gia chư tử, mà đứng đầu chư tử là hai đại hiền triết: Đức Khổng Tử và Đức Lão Tử.

Hai vị nầy cũng là Giáo chủ của hai tôn giáo trong Tam giáo: Nho giáo và Lão giáo.