Xuân thu - Phất chủ - Bát vu
ID021495 - Tự Điển : Xuân thu - Phất chủ - Bát vu 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần X
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Xuân thu - Phất chủ - Bát vu

春秋 - 拂麈 - 缽盂

Đây là 3 Cổ pháp của Tam giáo:

· Xuân thu: Quyển kinh Xuân Thu là Cổ pháp của Nho giáo. (Xem chi tiết nơi chữ: Khổng Tử tác Xuân thu, vần Kh)

· Phất chủ: Cây Phất chủ, cũng gọi Phất trần, là Cổ pháp của Tiên giáo. (Xem chi tiết nơi chữ: Phất chủ, vần P)

· Bát vu: Bình Bát vu là Cổ pháp của Phật giáo. (Xem chi tiết nơi chữ: Bát vu, vần B)

Phật Mẫu Chơn Kinh:
Xuân thu, Phất chủ, Bát vu,
Hiệp qui Tam giáo hữu cầu chí chơn.

Trong dịp Lễ Hội yến Diêu Trì Cung năm 1963, Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ cho 3 câu thai đố 3 Cổ pháp nơi Văn Minh Điện:

1.
Bụi hồng đã lấm chơn linh,
Lấy chi phủi sạch tâm tình mà tu?
* Ấy là cây Phất chủ.

2.
Cái chi đựng cả Càn Khôn,
Lại đưa bát phẩm chơn hồn siêu thăng?
* Ấy là cái bình Bát vu.

3.
Bốn mùa chỉ lấy có hai,
Viết thành triết lý làm bài trị dân?
* Ấy là kinh Xuân Thu.