Xướng họa

唱和

Xướng: Ca hát, cất tiếng hô, nêu lên trước. Họa: Hòa: đáp lại.

Xướng họa là làm thơ đối đáp nhau bằng những bài thơ cùng một thể và cùng một vần.

Bài thơ của người nêu ra trước gọi là Bài xướng.

Bài thơ của người đáp lại theo cùng một vần gọi là Bài họa.

Thí dụ 1: Bài xướng và bài họa đều là thơ tứ tuyệt:

Bài xướng:
Rừng tòng ngày tháng thú quen chừng,
Nhướng mắt dòm coi thế chuyển luân.
Rượu cúc một bầu trăng gió hứng,
Non sông dạo khắp lối đêm xuân.
Nhàn Âm Đạo Trưởng

Bài họa:
Sống thác từ xưa đã có chừng,
Nơi trần mảng tính trọn nhơn luân.
Đò đưa phút chịu vùi ba tấc,
Tay trắng phủi rồi một tuổi xuân.
Cao Xuân Lộc

Thí dụ 2: Bài xướng và Bài họa đều là thơ bát cú.

Bài xướng:
Đường trào hạ thế hưởng tam quan,
Chẳng vị công danh chỉ hưởng nhàn.
Ly rượu trăm thi lời vẫn nhắc,
Tánh Tiên muôn kiếp vốn chưa tàn.
Một bầu phong nguyệt say ngơ ngáo,
Đầy túi thơ văn đổ chứa chan.
Bồng đảo còn mơ khi bút múa,
Tả lòng thế sự, vẽ giang san.
LÝ BẠCH (Noel 1925)

Bài họa:

Chẳng kể công khanh bỏ ấn quan,
Bồng lai vui đạo hưởng an nhàn.
Thi thần vui hứng ngoài rừng trước,
Rượu Thánh buồn say dưới cội tàn.
Nồng hạ trời thương đưa gió quạt,
Nắng thu đất cảm đổ mưa chan.
Vân du thế giới vui mùi đạo,
Mơi viếng Kỳ sơn, tối Cẩm san.
ĐỖ MỤC TIÊN