Y bất như tân, nhân bất như cố
ID021542 - Tự Điển : Y bất như tân, nhân bất như cố 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần Y
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Y bất như tân, nhân bất như cố

衣不如新,人不如故

Y: Cái áo. Bất: không. Tân: mới. Nhân: người. Cố: cũ.

Y bất như tân: áo không gì bằng áo mới.

Nhân bất như cố: người không gì bằng bạn cũ.