Y bệnh bất y mệnh
ID021543 - Tự Điển : Y bệnh bất y mệnh 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần Y
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Y bệnh bất y mệnh

醫病不醫命

Y: Chữa bịnh, thầy thuốc. Bệnh: đau ốm. Bất: không. Mệnh: mạng Trời.

Y bệnh bất y mệnh: chữa được bịnh của con người, chớ không chữa được mạng Trời.

Chỉ có đạo đức mới có thể sữa được mạng Trời.