Ý nguyện

意願

A: The wishes.

P: Les voeux.

Ý: Điều nghĩ ngợi, điều mong muốn. Nguyện: mong ước.

Ý nguyện là điều mong ước hằng nghĩ đến.