Ý tại ngôn ngoại
ID021558 - Tự Điển : Ý tại ngôn ngoại 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần Y
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Ý tại ngôn ngoại

意在言外

Ý: Điều nghĩ ngợi, điều mong muốn. Tại: ở tại. Ngôn: lời nói. Ngoại: ngoài.

Ý tại ngôn ngoại: cái ý chánh đặt ở ngoài lời nói.

Người nghe cần phải để ý suy nghĩ mới tìm ra được.