Yểm dục

掩欲

A: To oppress one"s desires.

P: Oppresser ses désirs.

Yểm: Che đậy, đóng kín lại. Dục: lòng ham muốn.

Yểm dục là đóng kín lòng dục, tức là đè nén lòng ham muốn, không cho nó phát động lên.

Kinh Khai Cửu Ðại Tường Tiểu Tường: Đoạn tình yểm dục đặng vào cõi Thiên.