Yên hà

煙霞

A: Cloud and smoke.

P: Nuage et fumée.

Yên: mây. Hà: khói.

Yên hà là mây và khói, chỉ chỗ sơn lâm vắng vẻ, thích hợp cho người ở ẩn.