Yến hội

宴會

A: The banquet.

P: Le banquet.

Yến: tiệc rượu. Hội: tụ họp đông đảo.

Yến hội hay Hội yến là họp nhau ăn tiệc.