Yếng sáng

A: The light.

P: La lumière.

Yếng sáng, từ ngữ xưa, ngày nay nói là: Ánh sáng.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Trời Nam may đặng một yếng sáng của Đấng...