Yếu nhiệm

要任

A: The essential point.

P: Le point essentiel.

Yếu: Cốt, chánh, quan trọng. Nhiệm: phụ trách, đảm nhiệm.

Yếu nhiệm là cái chỗ cốt yếu.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó.