Yếu trọng

要重

A: Very important.

P: Très important.

Yếu: Cốt, chánh, quan trọng. Trọng: quan trọng.

Yếu trọng là rất quan trọng, không thể thiếu được.

Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Giáo Hữu là một phẩm vị rất yếu trọng.