Anh linh
ID021718 - Tự ĐiểnEN : Anh linh 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - A
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Anh linh

Chinese: 英靈

A miraculous soul.

Kinh Ðệ Nhứt cửu:
Hồn định tỉnh đã vừa định tỉnh,
Phách anh linh ắt phải anh linh.
Quản bao thập ác lục hình,
Giải thi thoát khổ diệt hình đoạn căn.

Funeral Prayer for the First Nine-Day Period:
The soul has just recovered
And the spirit is now sacred forever.
Don't fear all kinds of penalties.
Just leave the body and escape misery!