Ánh Chí Linh
ID021722 - Tự ĐiểnEN : Ánh Chí Linh 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - A
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Ánh Chí Linh

Chinese: 映至靈

The light of God, that is God's teachings.

Kinh Nhập Hội: 
Đại Từ Phụ ra ơn dìu dẫn,
Diệt trí phàm: hờn, giận, ghét, ganh.
Để tâm dưới ánh Chí Linh,
Soi tường chơn lý chỉ rành chánh văn

Prayers before a Meeting: 
God the Father, please teach me
How to kill anger, hatred and envy.
Thanks to what God teaches me
I can appreciate the truth as it should be.