Ánh Hồng Quân
ID021723 - Tự ĐiểnEN : Ánh Hồng Quân 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - A
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Ánh Hồng Quân

Chinese: 映洪鈞

God's light.

Kinh Ðệ Nhứt cửu:
Kìa thiên cảnh con đường vòi vọi,
Ánh Hồng Quân đương chói Ngọc Lầu.
Cung Thiềm gắng bước cho mau,
Thoát ba thần phẩm đứng đầu Tam Thiên.

Prayer for the First Nine-Day Period:
Look! It is still a long way to paradise.
The jewel castles there look so bright.
Hurry up if you want to be there early
So leave for the Three Thousand Worlds eagerly.