Ăn mật nằm gai
ID021730 - Tự ĐiểnEN : Ăn mật nằm gai 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - A
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Ăn mật nằm gai

To eat the bile and to lie on thorns (literally translated) - that is, to suffer many hardships, waiting for a favorable chance to gain something.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: 
Bần đạo hỏi bốn hiền hữu: Có ai đã mang sao đội nguyệt, ăn mật nằm gai, chịu muôn sự khổ hạnh để tạo hạnh phúc cho nhơn sanh chưa?

The Collection of Divine Messages: 
I wonder whether the four of you have suffered many hardships to bring happiness to human beings.