Âm chất
ID021733 - Tự ĐiểnEN : Âm chất 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - A
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Âm chất

Chinese: 陰騭

All charity work you have done while still alive, which is believed to build up your status in Heaven.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: 
Thiện ác đáo đầu đã biết chưa?
Hiểu rồi cái ác cũng nên chừa.
Theo làm âm chất may Bồi đắp,
Thì sẽ trở về chỗ vị xưa

The Collection of Divine Messages: 
Have you known "Evil begets evil"?
If so, stay away as much as possible.
Try your best to do charity work.
You'll be back to the Happy World.