Bạch phát
ID021790 - Tự ĐiểnEN : Bạch phát 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - B
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Bạch phát

Chinese: 白髮 

White hair.  

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: 
Thanh nhàn muốn vẹn buổi chung qui, 
Giáo hóa nhân sanh đức phải vì
Bước thế chịu đày khơi bạch phát, 
Nguồn Tiên gắng lướt rạng thanh mi.

The Collection of Divine Messages:
When you buy the farm, want to rest in peace?
Now teach people with your righteousness.
For an entire life you have suffered,
So be religious now for the holy future.