Bạch vân thương cẩu
ID021792 - Tự ĐiểnEN : Bạch vân thương cẩu 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - B
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Bạch vân thương cẩu

Chinese: 白雲蒼狗 

A blue cloud in the shape of a dog that originates in a white cloud. (That is, life always changes unexpectedly.)

The phrase is from a poem by Ðỗ Phủ (a famous Chinese poet):