Bất đắc kỳ tử
ID021849 - Tự ĐiểnEN : Bất đắc kỳ tử 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - B
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Bất đắc kỳ tử

Chinese: 不得期死

Sudden death.

Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp: 
Một vị Phật chẳng lẽ chết bất đắc kỳ tử như thế được.

Sermon of His Holiness Hộ Pháp: 
A Buddha can't be suddenly dead like that.