Bộ Nhạc
ID021887 - Tự ĐiểnEN : Bộ Nhạc 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - B
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Bộ Nhạc

Chinese: 部樂

Caodaist Department of Music.

HIERARCHY IN THE DEPARTMENT OF MUSIC
Nhạc Sĩ
Bếp Nhạc
Cai Nhạc
Đội Nhạc
Quản Nhạc
Lãnh Nhạc
Đề Nhạc
Đốc Nhạc
Nhạc Sư

The Caodaist Central Conservatory was inaugurated on December 14th 1968 to train musicians for Caodaist Ceremonies as well as to conserve Vietnamese traditional music.