Cam lồ (Cam lộ)
ID021921 - Tự ĐiểnEN : Cam lồ (Cam lộ) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - C
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Cam lồ (Cam lộ)

Chinese: 甘露

Holy-water.

In Caodai, holy water is used in the Sacrament of Purification in a funeral. 

Kinh đệ Tam Cửu: 
Cam lồ rưới giọt nhành dương.
Thất tình lục dục như dường tiêu tan.

Funeral Prayer for the Third Nine-Day Period:
From the willow stems the holy water
Removes the seven emotions and six desires forever.