Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt
ID021929 - Tự ĐiểnEN : Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - C
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt

Chinese: 乾無得看, 坤無得閱

Little is known about the world.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tùy theo phong hóa của nhân loại mà gầy Chánh giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi.

The Collection of Divine Messages: 
Various religions were established, depending on human local cultures because little was known about the world then. Humans only practiced religion in their locality.