Cảnh ủ bông tàn
ID021937 - Tự ĐiểnEN : Cảnh ủ bông tàn 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - C
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Cảnh ủ bông tàn

Sad scenery and withered flowers. (Old age)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Một mai cảnh ủ bông tàn, rốt cuộc lại ăn năn vô ích.

The Collection of Divine Messages: 
It is useless to feel remorse in old age.