Cao minh
ID021945 - Tự ĐiểnEN : Cao minh 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - C
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Cao minh

Chinese: 高明

Wise.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Than ôi! Trời cao minh soi xét, mà người vẫn mê muội ám mờ, đem mảnh trí cỏn con kia, chống kình với khuôn linh Tạo hóa. Muốn học mùi Ðạo, mà lại kèo nài giao kết, thì dầu cho bậc phẩm nào đi nữa, cái ân đức từ bi cũng khó chiều theo được.

The Collection of Divine Messages:
Alas! Despite God's forgiveness, humans are still unwise to fight against the Divine Law with their humble knowledge. They just want their getting religion to be awarded. That's impossible whatever their status is.