Cõi đọa & Cõi thăng (Cõi hư linh)
ID021985 - Tự ĐiểnEN : Cõi đọa & Cõi thăng (Cõi hư linh) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - C
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Cõi đọa & Cõi thăng (Cõi hư linh)

The world & Heaven.

Kinh khi đã chết rồi:
Ba mươi sáu cõi Thiên Tào,
Nhập trong Bát Quái mới vào Ngọc Hư.
Quê xưa trở cõi đọa từ,
Đoạt cơ thoát tục bấy chừ tuyệt luân

Prayer after death: 
After passing the thirty six Levels of Heaven. 
A spirit will enter Bát Quái, then Ngọc Hư.  
From the earthly world he returns to Nirvana,
Where he has extreme happiness forever.

Kinh cầu hồn khi hấp hối:
Ớ..(tên họ kẻ qui vị)..thành tâm cầu nguyện, 
Nguyện Chí Tôn linh hiển độ sanh.
Ăn năn sám hối tội tình,
Xét câu minh thệ gởi mình cõi thăng

Prayer for a dying person:
John Doe, sincerely pray to God now.
With great divine power, He'll help you out.
Be remorseful of what you did often. 
Thanks to your entry oath, you can go to Heaven.