Cổ lễ
ID021997 - Tự ĐiểnEN : Cổ lễ 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - C
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Cổ lễ

Chinese: 古禮

Ancient rites.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Còn cổ lễ thì: Rượu là Khí, Bông là Tinh, Trà là Thần.

The Collection of Divine Messages: 
According to ancient rites, wine stands for Mind, flowers stand for Body, and tea stands for Spirit.