Chánh nhứt
ID022110 - Tự ĐiểnEN : Chánh nhứt 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - CH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Chánh nhứt

Chinese: 正一

The leader.

Kinh Tiên Giáo: 
Tiên Thiên Chánh Nhứt, Thái Thượng Ðạo Quân.

Prayer for Taoism: 
The Primeval Lord of Heaven is the leader of the Earlier Heaven.