Chế biến
ID022142 - Tự ĐiểnEN : Chế biến 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - CH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Chế biến

Chinese: 制變

Variation, modification, alteration. 

Pháp Chánh Truyền:
Chẳng đặng cải mạng lịnh, tự mình chế biến, nhứt nhứt đợi lịnh Ðầu Sư.

Caodaist Constitution: 
Do not disobey or introduce a variation by yourself. Just wait for Ðầu Sư's command.