Chiếu diệu
ID022167 - Tự ĐiểnEN : Chiếu diệu 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - CH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Chiếu diệu

Chinese: 照耀

Shining brightly. 

Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
Kìa chiếu diệu bóng hồng Bắc Đẩu, 
Kìa im đìm phúc hậu Nam Tào.
Cảnh thăng trổi gót cho mau, 
Xa vòng tục lự đặng chầu Chí Linh.

Prayer for a Dying Person: 
Look! The red light from the North Star is shining brightly
And the South Star is twinkling brilliantly.
Hurry up! Leave the miserable world
And return to the Eternally Happy World.