Chủ tướng 
ID022202 - Tự ĐiểnEN : Chủ tướng  🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - CH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Chủ tướng 

Chinese: 主將 

Commander-in-chief.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nhưng còn nhiều đứa háo danh và ham làm một vị chủ tướng trong đạo, nên cần phải nói cho biết mà xét mình. 

The Collection of the Divine Messages: 
Yet many disciples still pursue fame and want to be a Commander-in-chief, so they should be informed for self- correction.