Chùa Gò Kén 
ID022205 - Tự ĐiểnEN : Chùa Gò Kén  🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - CH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Chùa Gò Kén 

Chùa Gò Kén

(See: Từ Lâm Tự)

Chùa gò kén