Chung ly biệt (Chung ly hận)
ID022214 - Tự ĐiểnEN : Chung ly biệt (Chung ly hận) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - CH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Chung ly biệt (Chung ly hận)

Chinese: 鍾離別 - 鍾離恨 

The parting glass of wine.

Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị: 
Rót chung ly biệt đôi hàng lụy sa. 

Prayer for the Late Husband: 
The tearful parting glass of wine.