Chuyên luyện 
ID022218 - Tự ĐiểnEN : Chuyên luyện  🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - CH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Chuyên luyện 

Chinese: 專練 

Intense training.

Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp: 
Vì không đủ thì giờ để chuyên luyện hoặc cho là chưa trọng hệ lắm, nên có điều sơ lược.

His Holiness Hộ Pháp's Sermon: 
Because there is a lack of intense training time or it is considered unimportant, so there are a lot of mistakes.