Dạ đài
ID022255 - Tự ĐiểnEN : Dạ đài 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - D
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Dạ đài

Chinese:夜臺

The night palace, i. e. Hell.  

Kinh Ðệ Thất cửu:
Chốn Dạ đài Thập Điện Từ Vương,
Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết. 
Giảm hình phạt bớt đường luy tiết,
Xá linh quang tiêu diệt tiền khiên, 
Đặng nhẹ nhàng thẳng đến cung Tiên, 
Nơi Phước địa ở yên tu luyện.

Prayer for Deliverance:
The Ten Lords of Hell feel so pity 
For the sinners who are in extreme misery. 
So they try to lessen the punishment,  
And forgive the spirits for bad things they had done.
Then the spirits can go straight to paradise,
Where they can stay calm and think twice.