Diệt hình
ID022298 - Tự ĐiểnEN : Diệt hình 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - D
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Diệt hình

Chinese:滅形

Destruction of material forms.

Phật Mẫu Chơn Kinh:
Chiếu nhũ lịnh Từ Huyên thọ sắc, 
Độ anh nhi nam, bắc, đông, tây.
Kỳ khai tạo nhứt linh đài,
Diệt hình tà pháp cường khai đại đồng.

Prayer to God the Mother:
In compliance with God the Mother's orders, 
All of Her children will be freed from danger.
In the Third Amnesty, the Only Religion has been established.
False doctrines will be eliminated and harmony will be widely promoted.